สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้รับการก่อตั้งและเปิดการศึกษาเมื่อ 17 พฤษภาคม 2515 โดยมีนักเรียน ม.ศ. ต้น 6 ห้อง และ ม.ศ. ปลาย 4 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 347 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 รวม 231 คน ม.ศ. 4 ศิลปะ 68 คน และ ม.ศ. 4 วิทยาศาสตร์ 53 คน ใช้คณาจารย์จากโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นผู้สอน โดยการนำของ อาจารย์คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ  อาจารย์นภา หุ่นจำลอง จากโรงเรียนสตรีวิทยา และ อาจารย์ชวลิต ไชยชนะ จากโรงเรียนวัดปากน้ำตลิ่งชัน หลังจากที่มีนักเรียนเรียนจบไปหลายรุ่นก็ได้มีความพยายามจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นหลายครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จนในที่สุดได้มีการพยายามกันใหม่โดยมี ครูสมบัติ บุตรคำ และ ครูพิธี จำนงไทย เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และได้มีการขอจดทะเบียนสมาคมโดย นายบุญส่ง ปทุมสีมา นายสุภัทร์ ฤทธิเดช และนายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2540 และได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคม ตามเลขอนุญาตที่ ต. 83/2541 เมื่อ 12 มีนาคม 2541 โดยมีใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 1/2541 มีนายบุญส่ง ปทุมสีมา เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

1. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ อาชีพ การสังคมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม

3. สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในทุกด้าน

4. สงเคราะห์สมาชิกและนักเรียนในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี

5. เพื่อให้มีการพบปะร่วมกัน เล่นกีฬา รื่นเริง และพักผ่อนหลังจากที่ว่างงานอาชีพ

ประวัติการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่
กิจกรรม
7 เม.ย. 2540 ขอจดทะเบียนสมาคมฯ
โดยนายบุญส่ง ปทุมสีมา นายสุภัทร์ ฤทธิเดช และนายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย
12 มี.ค. 2541 ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคม
ตามเลขอนุญาตที่ ต. 83/2541
19 มี.ค. 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรก
9 เม.ย. 2541 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค. 4,ทะเบียนเลขที่ 1/2541)
15 มี.ค. 2543 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ,(ส.ค. 5 เลขที่ 3/2543)
16 มี.ค. 2543 ประกาศนายทะเบียน

กิจกรรมหลักของสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

ทุกกิจกรรมที่จัด สมาคมฯ จะพิจารณานำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียน ในรูปของการบริจาคอุปกรณ์ สิ่งของ ทุนการศึกษา สวัสดิการครูหรือเงิน ตามความจำเป็น โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

 1. คืนสู่เหย้า ชาวแสดดำ
  กำหนดจัดในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
  วัตถุประสงค์
  • ให้ครูทั้งปัจจุบันและที่เคยสอนได้มีโอกาสร่วมงาน กลับสู่สถาบันเพื่อพบปะสังสรรค์ พร้อมให้โอกาสศิษย์ได้แสดงมุทิตาคารวะ
  • ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสกลับสู่สถาบันเพื่อแสดงความคารวะ ความกตัญญูต่อครู และพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน
  • เพื่อเผยแพร่กิจการความก้าวหน้าของโรงเรียน และสมาคมฯ

 2. RWB Family Rally “อาสาพาครูเที่ยว”
  กำหนดจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนตุลาคม
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ครู นักเรียนปัจจุบันและผู้ปกครอง
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้พาครอบครัวไปพักผ่อน

 3. แนะแนวการศึกษา “เลือกเรียน เลือกงาน”
  กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความรู้ความสามารถ  และความต้องการในประกอบอาชีพในอนาคต
  • ให้รุ่นน้องกับรุ่นพี่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันธ์ระหว่างน้องๆ และพี่ ๆ

 4. จัดทำหนังสือและแหวนรุ่น
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อกำหนดมาตรฐานของหนังสือและแหวนรุ่น พร้อมช่วยเจรจา จัดหาร้านค้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกเอาเปรียบ
  • สอนงานให้นักเรียนได้ทราบวิธีการบริหารจัดการรวมถึงจัดทำแผนการทำงาน

 5. ปัจฉิมนิเทศ
  กำหนดจัดในวันที่ 31 ของเดือนมีนาคม
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้น้องๆ จัดงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ และให้สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าต้อนรับการเป็นศิษย์เก่า
  • ให้นักเรียนมีโอกาสกราบขอบพระคุณ คุณครู และจัดหาของที่ระลึกประจำรุ่นมอบให้โรงเรียน
  • ให้นักเรียนรักโรงเรียน รู้จักกับสมาคมศิษย์เก่า และกลับมาช่วยโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า

 6. ทุนการศึกษา
  สนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นคนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 7. จัดหาหรือบริจาคเงินหรือสิ่งของให้โรงเรียน
  รณรงค์ขอบริจาคสิ่งของหรือเงินให้โรงเรียนในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียน การสอนและความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน

 

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว