Gallery Link:

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     
 

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว