ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559

 

วันที่: จ. 04/04/2016

เนื่องด้วย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ได้มีจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๘ ชั้น ๒ อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว แต่ด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมใหญ่จึงกาหนดนัดหมายประชุมใหญ่ครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๘ ชั้น ๒ อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว