เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

 

วันที่: พฤ. 15/06/2017

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วชุดใหม่ทั้งชุด และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการเลือกตั้งนายก ๑ คน และอุปนายก ๒ คน บัดนี้นายทะเบียนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖) แก่คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว สมัยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี) เรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว