สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ

 

วันที่: ส. 18/03/2017

สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ จึงได้ออกประกาศระเบียบ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

 

บัดนี้ได้รับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เรียบร้อยแล้ว ประกาศให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารแนบ

คําสั่งสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

 

ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งฯ 2560

 

 

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว