ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

วันที่: พ. 15/03/2017

เนื่องด้วย สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา แต่ด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ จึงกำหนดเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไป ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๗ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๘ ชั้น ๒ อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พร้อมเชิญทานรับประทานอาหารเย็น พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าและคุณครูที่ร้านเปียอู๋หลังจากปิดประชุม 

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศิษย์เก่าของเรา เพื่อให้สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

 

เอกสารแนบ

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2542

 

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว