ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

 

วันที่: ส. 25/02/2017

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๘ ชั้น ๒ อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศิษย์เก่าของเรา เพื่อให้สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

 

เอกสารเพิ่มเติม:

เอกสารประกาศรับสมัครคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว