นาย จิรเทพ ฤทธิเดช

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 1

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

คุณจิรเทพ ฤทธิเดช ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วอีกสมัย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 และวันที่ 8 เมษายน 2560 คุณจิรเทพ เป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในชั้น ม.ศ. 4 สายวิทย์ เมื่อ 17 พ.ค. 2515 เลขประจำตัว 105 หลังจากเรียนจบ ม.ศ. 5 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วแล้ว คุณจิรเทพได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2520 และปริญญาโทสาขาการเงิน จาก St. John’s University, New York สหรัฐอเมริกา ในปี 2523

 

นอกจากนี้คุณจิรเทพยังเป็นเป็นสมาชิกก่อตั้งของสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก คุณจิรเทพ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายโดยเคยทำงานที่ Plaza Business Systems, Inc, American Broadcasting Companies, Inc. (abc), New York, U.S.A.  บริษัทไดมอนด์ พลาสติก  บริษัท ดาต้าเจนเนอรัล ประเทศไทย  จำกัด บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี  (ประเทศไทย)  จำกัด  กลุ่มบริษัททิปโก้ และบริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักลงทุนอิสระ

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย พันเอกสุพัฒน์ สัมมา

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 9

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

นาย พรชัย จินดาศักดิ์ชัย

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 7

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 8

ตำแหน่ง เลขานุการสมาคมฯ

ว.รต วราวุฒิ คำพานุข

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 36

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ

เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาง ทิพย์วรรณ เผือดงาม

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 11

ตำแหน่ง เหรัญญิกสมาคมฯ

นาง วรรวี เลิศชยานันท์

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 5

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ

ปฏิคมสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย สุนัย เกตุลอย

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 9

ตำแหน่ง ปฏิคมสมาคมฯ

นาย ปราการเกียรติ ยังคง

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 23

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิคมสมาคมฯ

ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย อมรเทพ ทองดี

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 25

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

นาย วุฒิกฤตย์ สันสินธุ์งาม

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 38

ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย ดุสิต ราษฎร์นิยม

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 17

ตำแหน่ง นายทะเบียนสมาคมฯ

นาย กุลชาติ  เสริมสมบูรณ์

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 17

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมฯ

จัดหารายได้สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย ศุภชัย โตพิบูล

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 9

ตำแหน่ง จัดหารายได้สมาคมฯ

นาย ศักดิ์สิทธิ์ เผ่าปฏิมากร

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 16

ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดหารายได้สมาคมฯ

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย บุญทอง สุขศรีบูรณ์อำไพ

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 7

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

นาย เอกชัย จันทคราม

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 25

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

นาย ทฤษฎี สัจจะวงษ์

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 25

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

นาย พงศกร หวังเลิศพาณิชย์

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 10

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

นาง ยุวดี คูภิรมย์

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 5

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

นาย กุลชาติ  จังภัทรพงศา

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 24

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

กรรมการกลางสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

นาย ศักดา เผ่าปฏิมากร

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 11

ตำแหน่ง กรรมการกลางสมาคมฯ

นาย อดิศร ปัญญาพานิชกุล

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 17

ตำแหน่ง กรรมการกลางสมาคมฯ

นาย เกรียง อิมามี

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 7

ตำแหน่ง กรรมการกลางสมาคมฯ

นาย กษิดิศ ครุฑางคะ

ศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วรุ่นที่ 38

ตำแหน่ง กรรมการกลางสมาคมฯ

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว